Απλά μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση άγχους – κρίσεων πανικού

Αντικείμενο Προγράμματος:

Απλά μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβοήθειας για την αντιμετώπιση άγχους- κρίσεων πανικού.

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

3 Μήνες – 100 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

100 €

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
4 Πιστωτικές Μονάδες

Η βελτίωση του εαυτού μας και του κόσμου στηρίζεται στην εμπειρία και στην επιστημονική γνώση. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο καθένας έχει δικαίωμα να συνεχίζει την αναζήτηση νέων γνώσεων παρακολουθώντας προγράμματα ανοιχτής εκπαίδευσης για όλους. Το κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων για ποικίλα ενδιαφέροντα.

Οι δυσκολίες στην προσωπική οικογενειακή και επαγγελματική ζωή συχνά προκαλούν αγχώδεις καταστάσεις και κρίσεις πανικού. Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι αιτίες και θα προταθούν οι κατάλληλοι τρόποι για την αντιμετώπισή τους. Επίσης η αντιμετώπιση του άγχους είναι εφικτό να αντιμετωπιστεί από το ίδιο το άτομο χωρίς την καταφυγή σε βοήθεια ειδικών στις περισσότερες περιπτώσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τις αρχές της ομοιόστασης και σωματικής και ψυχικής ισορροπία.
 • Διατυπώνει τον ορισμό του άγχους και των κρίσεων πανικού.
 • Ανακαλεί τα κριτήρια διάγνωσης του άγχους και των κρίσεων πανικού κατά DSM-5.
 • Παρουσιάζει τα αίτια του άγχους και των κρίσεων πανικού.
 • Διακρίνει τη διαφορά άγχους και κρίσεων πανικού.
 • Αναγνωρίζει τα συμπτώματα του άγχους και των κρίσεων πανικού.
 • Κατονομάζει τρόπους αντιμετώπισης του άγχους.
 • Εφαρμόζει τεχνικές αντιμετώπισης του άγχους.
 • Εφαρμόζει τεχνικές αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού.
 • Αναγνωρίζει τις επιπτώσεις του άγχους και των κρίσεων πανικού στην προσωπική ζωή.
 • Διακρίνει τις επιπτώσεις του άγχους και των κρίσεων πανικού στην οικογενειακή ζωή.
 • Εντοπίζει τις επιπτώσεις του άγχους και των κρίσεων πανικού στην εργασιακή ζωή.
 • Αναγνωρίζει τη συχνότητα εμφάνισης του άγχους και των κρίσεων πανικού στον γενικό πληθυσμό.
 • Επισημαίνει την σπουδαιότητα αντιμετώπισης του άγχους και των κρίσεων πανικού.
 • Συνειδητοποιεί τις ανάγκες του , τα πραγματικά του συναισθήματα και επιθυμίες.
 • Εκπαιδευτεί στην επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων.
 • Αναπτύξει το δικό του σύστημα αξιών.
 • Επιδιώκει εσωτερική ανεξαρτησία.
 • Αποκτήσει την ικανότητα να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του.
 • Επιδιώξει την αυτοπραγμάτωση.

Διδακτική Ενότητα: 1
Ομοιόσταση- Σωματική ,Ψυχική ισορροπία.

 • Tι είναι η ομοιόσταση και πώς βοηθάει τον οργανισμό να διατηρήσει την ισορροπία του.
 • Στρες και ομοιόσταση.
 • Τρόποι επίτευξης σωματικής ισορροπίας.
 • Τρόποι επίτευξης ψυχικής ισορροπίας.


Διδακτική Ενότητα: 2
Αίτια, συμπτώματα και τρόποι εκδήλωσης άγχους και κρίσεων πανικού.

 • Τι είναι το άγχος και τι η κρίσεις πανικού;
 • Πώς συνδέεται το άγχος με τις κρίσεις πανικού.
 • Μαθαίνουμε να διαχωρίζουμε το άγχος από τις κρίσεις πανικού.
 • Ποιες είναι οι αιτίες του άγχους; Από ποιες καταστάσεις ενεργοποιείται και πώς εκδηλώνεται.


Διδακτική Ενότητα: 3
Επιπτώσεις του άγχους και των κρίσεων πανικού στην προσωπική, οικογενειακή και εργασιακή ζωή.

 • Πώς μπορεί το άγχος να βλάψει την καθημερινότητά μας;
 • To άγχος στον εργασιακό χώρο.
 • Μπορεί το άγχος και να βλάψει την προσωπική και κοινωνική μας ζωή;
 • Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των κρίσεων πανικού στις κοινωνικές μας συναναστροφές.


Διδακτική Ενότητα: 4
 Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους και των κρίσεων πανικού.

 • Ψυχολογικές προσεγγίσεις στη διαχείριση του άγχους και των κρίσεων πανικού.
 • Τρόποι αυτοβοήθειας.
 • Πότε χρειάζεται η συμβολή των ειδικών ψυχικής υγείας.
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.

 • Απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης.

 • Απόφοιτοι Λυκείου.

 • Απόφοιτοι AEI,TEI, IEK.
Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ).

Το Πρόγραμμα απονέμει 4 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19: Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Σεμινάρια Ανοιχτής Εκπαίδευσης
Διάρκεια προγράμματος 3 Μήνες
Δίδακτρα 100 €

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια