Ειδική Αγωγή – Αντιμετώπιση Σχολικής Αποτυχίας

Αντικείμενο Προγράμματος:

Ειδική Αγωγή και Αντιμετώπιση Σχολικής Αποτυχίας

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

7 Μήνες – 615 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

390 € | Για ορισμένο αριθμό θέσεων, χωρίς κόστος προκαταβολής  340 €

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Γιάννης Παπαδάτος, Νευρολόγος – Ψυχίατρος Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης (EUROPASS).
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECVET:

European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) 24.6 Πιστωτικές Μονάδες

Το πρόγραμμα αποβλέπει στην εκπαίδευση πτυχιούχων Πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την Ειδική Αγωγή με εστίαση στα αίτια της σχολικής αποτυχίας και στην κατανόηση των προβλημάτων που εμφανίζονται σε κάθε παιδί. Δίνεται έμφαση στην κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος για την βελτίωση της παρουσίας του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων εκπαιδευτικών, γνωστικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στους/στις σπουδαστές/στριες. Αναλυτικότερα συνίσταται:

 • Στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα της ειδικότητας της ειδικής αγωγής στα βασικά αντικείμενα που αφορούν: στις μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία, στην ειδική μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά, στη ΔΕΠ-Υ, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στις Ψυχικές Διαταραχές, στις κινητικές μειονεξίες και αναπηρίες, στις αισθητηριακές μειονεξίες στην όραση και ακοή, στη νοητική υστέρηση, στα αίτια και συμπτώματα των ατόμων με ΕΕΑ.
 • Στην εξοικείωση με το θεωρητικό πλαίσιο, την ορολογία και τις διαδικασίες των Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών τα αίτια, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη συννοσηρότητα των Ε.Μ.Δ. με άλλες διαταραχές.
 • Στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Στην κατάρτιση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και στην ανάλυση και εφαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα  ΚΕΣΥ και στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Στην ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τον Σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση, καθώς και η κατανόηση των διαφορετικών μορφών του φαινομένου  τον εντοπισμό, την  πρόληψή και την αντιμετώπισή τους
 • Στην πρόληψη των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και η κατάρτιση των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπισή τους καθώς και τον σχεδιασμό  προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζει τις Μαθησιακές Δυσκολίες και να τις διακρίνει από Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και από μαθησιακά κενά που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Περιγράφει τις βασικές δεξιότητες πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας.
 • Ανακαλεί τις γνωστικές ικανότητες πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάπτυξη της κωδικοποίησης των γραπτών συμβόλων.
 • Περιγράφει τα χαρακτηριστικά των ατόμων με Ε.Μ.Δ.
 • Προσδιορίζει τους τρόπους παρέμβασης με την πολυαισθητηριακή μέθοδο διδασκαλίας, η οποία διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία στα άτομα με Ε.Μ.Δ.
 • Ανιχνεύει την σχολική αποτυχία και τις Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσκολία στη γραπτή έκφραση και Δυσαριθμησία), εντοπίζοντας συμπτώματα αντίστοιχα σε κάθε ηλικιακή ομάδα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Αξιολογεί τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των Ε.Μ.Δ. στην ανάγνωση και τη γραφή.
 • Αναγνωρίζει τα ερευνητικά δεδομένα για την πολυαισθητηριακή μέθοδο παρέμβασης που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξίας – Δυσκολίας στη γραπτή έκφραση – Δυσαριθμησίας).
 • Χρησιμοποιεί εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων των Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Εκπαιδεύει τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην κατάκτηση πολυαισθητηριακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
 • Διαμορφώνει προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σύμφωνα με την πολυαισθητηριακή μέθοδο διδασκαλίας για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία -Δυσκολία στη γραπτή έκφραση – Δυσαριθμησία) και να αξιολογεί την πορεία τους με συνεχή αξιολόγηση, και αξιοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα.
 • Εφαρμόζει την πολυαισθητηριακή μέθοδο διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδά της (φωνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας, ανάπτυξη αναγνωστικής ταχύτητας, ανάπτυξη λεξιλογίου, ανάπτυξη στρατηγικών κατανόηση κειμένου).
 • Επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχονται στην εκπαιδευτική και κοινωνική περιθωριοποίηση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Προάγει θετική κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Διαμορφώνει νοοτροπία συμπεριληπτικής διδασκαλίας εντάσσοντας και τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. στο πρόγραμμα της διδακτικής του/της μεθοδολογίας.
 • Επιδεικνύει ενσυναίσθηση απέναντι σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Υποστηρίζει τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στον εντοπισμό παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία – δυσκολία στη γραπτή έκφραση – δυσαριθμησία).

Διδακτική Ενότητα: 1
Ιστορική εξέλιξη. Κράτος Πρόνοιας. Διεθνείς συμβάσεις.
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και δομές εκπαίδευσης.
Στάδια ανάπτυξης του ατόμου και θεωρίες μάθησης.

Διδακτική Ενότητα: 2
Αίτια και συμπτώματα Μαθησιακών Δυσκολιών και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών- Δυσλεξία, Δυσγραφία.
Δυσκολίες στα Μαθηματικά- Δυσαριθμησία

Διδακτική Ενότητα: 3
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Διδακτική Ενότητα: 4
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού – Νοητική Υστέρηση – Αισθητηριακές και Κινητικές Μειονεξίες.

Διδακτική Ενότητα: 5
Ψυχικές διαταραχές Παιδιών και Εφήβων και Εξαρτήσεις

Διδακτική Ενότητα: 6
Αξιολόγηση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και σχεδιασμός προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Διδακτική Ενότητα: 7
Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών – Πρότυπα σχολεία

Διδακτική Ενότητα: 8
Ψυχολογική στήριξη και Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για άτομα με αναπηρία.

Διδακτική Ενότητα: 9
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.). Μαθητές με εθνικές, γλωσσικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – Διγλωσσία

Διδακτική Ενότητα: 10
Σχολική αποτυχία – Αίτια και Αντιμετώπιση.

Διδακτική Ενότητα: 11
Βιβλιογραφική επισκόπηση διεθνών επιστημονικών θέσεων σχετικά με την καταπολέμηση της σχολική αποτυχίας –
διαρροής.

Διδακτική Ενότητα: 12
Εντοπισμός και Ανίχνευση Δυσκολιών που συνδέονται με τη σχολική αποτυχία.

Διδακτική Ενότητα: 13
Σύγχρονες πρακτικές για την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας.

Διδακτική Ενότητα: 14
Χορήγηση και εκπαίδευση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.
Παρουσίαση και ανάλυση ψυχομετρικών εργαλείων που έχουν χορηγηθεί σε ΚΕΣΥ και ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Διδακτική Ενότητα: 15
Πρακτική εξάσκηση – Μελέτες περίπτωσης.

 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
  • Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).
  • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
  • Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.
 • Φοιτητές
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό και υποβάλλουν ειδικά τεστ αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 24.6 πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2 και αποτελεί ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, τη συσσώρευση και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η εφαρμογή του ECVET από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, περιλαμβάνει την περιγραφή του τίτλου σπουδών – προσόντος με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και διδακτικής ενότητας, όπου κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε διδακτικής ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Σε κάθε διδακτική ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του εκπαιδευόμενου με το αντικείμενο του προγράμματος. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες ενασχόλησης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται δυο συγγράμματα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, βιβλιογραφία κλπ), καθώς και ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία.

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19: Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Ειδική Αγωγή
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα 800 € 390 €
Ποσό  προεγγραφής 50 € (Δωρεάν για ορισμένο αριθμό θέσεων!)
Τελικό Ποσό 390 – 50 = 340 €
Αριθμός δόσεων 4
Ποσό δόσης 85€

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECVET, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Πρότυπο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass _ΚΕΔΙΒΙΜ

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.