Ειδική Αγωγή – Νοητική Αναπηρία

Αντικείμενο Προγράμματος:

Ειδική Αγωγή και Νοητική Αναπηρία

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

7 Μήνες – 720 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

218 € 

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
28,8
 Πιστωτικές Μονάδες

Η νοητική αναπηρία αφορά το 3% του πληθυσμού των παιδιών και απαιτείται ειδική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την ορθή διαχείρισή τους. Στο σεμινάριο θα εστιάσουμε σε αυτή την ομάδα καθώς απαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες από τους εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων εκπαιδευτικών, γνωστικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στους/στις σπουδαστές/στριες. Αναλυτικότερα συνίσταται:

 • Στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα της ειδικότητας της ειδικής αγωγής στα βασικά αντικείμενα που αφορούν: στις μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία, στην ειδική μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά, στη ΔΕΠ-Υ, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στις Ψυχικές Διαταραχές, στις κινητικές μειονεξίες και αναπηρίες, στις αισθητηριακές μειονεξίες στην όραση και ακοή, στη νοητική υστέρηση, στα αίτια και συμπτώματα των ατόμων με ΕΕΑ.
 • Στην εξοικείωση με το θεωρητικό πλαίσιο, την ορολογία και τις διαδικασίες των Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών τα αίτια, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη συννοσηρότητα των Ε.Μ.Δ. με άλλες διαταραχές.
 • Στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Στην κατάρτιση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και στην ανάλυση και εφαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα  ΚΕΣΥ και στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Στην ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τον Σχολικό εκφοβισμό και τη θυματοποίηση, καθώς και η κατανόηση των διαφορετικών μορφών του φαινομένου  τον εντοπισμό, την  πρόληψή και την αντιμετώπισή τους
 • Στην πρόληψη των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και η κατάρτιση των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση σχετικά με την αντιμετώπισή τους καθώς και τον σχεδιασμό  προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνει τις βασικές αρχές της Ειδικής Αγωγής.
 • Ανακαλεί τις αρχές και τις διαδικασίες Ένταξης,Ενσωμάτωσης καθώς και τις Εκπαιδευτικέςπαρεμβάσεις για τα ΑΜΕΑ.
 • Παρουσιάζει τις βασικές Θεωρίες Ανάπτυξης τουατόμου.
 • Διακρίνει τις Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) από τις Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.).
 • Αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των Αισθητηριακώνκαι Κινητικών αναπηριών.
 • Προσδιορίζει την έννοια της Νοητικής Αναπηρίας.
 • Ορίζει τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχήςκαι Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και να προσδιορίζει ταχαρακτηριστικά της.
 • Ορίζει τις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού, Σύνδρομο Asperger, Διαταραχή Rett.
 • Αναγνωρίζει και να περιγράφει τα συμπτώματα της νοητικής αναπηρίας.
 • Προσδιορίζει και να αξιολογεί τη νοητική αναπηρίαμε ειδικά διαγνωστικά εργαλεία.
 • Σχεδιάζει μία Συμβουλευτική συνεδρία μαθητών.
 • Εφαρμόζει ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση σε ατομικόκαι ομαδικό επίπεδο.
 • Σχεδιάζει μία Συμβουλευτική συνεδρία γονέων.
 • Σχεδιάζει και να αξιολογεί ατομικά εκπαιδευτικάπρογράμματα.
 • Ερμηνεύει τις αναγραφόμενες έννοιες σε επίσημεςδιαγνώσεις των διαφόρων διαγνωστικών φορέων, πουαφορούν μαθητές με νοητική αναπηρία.
 • Εφαρμόζει σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία αλλάκαι άτυπα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολόγησητων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καινοητική αναπηρία.
 • Οργανώνει παιδαγωγική αξιολόγηση, σύμφωνα με ταδεδομένα που συνέλεξε από τη διαγνωστική διαδικασία.
 • Επιλέγει προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης γιατους μαθητές με νοητική αναπηρία.
 • Σχεδιάζει κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης γιατα σχολεία (περιεχόμενο και μεθοδολογία, εκπαιδευτικοί- δάσκαλοι, μαθητές).
 • Εφαρμόζει τα ερευνητικά δεδομένα για κάθεπρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Αξιολογεί και να συγκρίνει τα δεδομένα πουσυλλέγει.
 • Οργανώνει τη σύνθεση παιδαγωγικής αξιολόγησηςσυγκεκριμένου μαθητή.
 • Αποδέχεται τη διαφορετικότητα και αντιλαμβάνεταιτις ανάγκες των ατόμων ΑΜΕΑ.
 • Διαμορφώνει νοοτροπία συμπεριληπτικήςδιδασκαλίας εντάσσοντας τους μαθητές με νοητικήαναπηρία μέσα στο πρόγραμμα της διδακτικής τουμεθοδολογίας.
 • Καλλιεργεί θετική στάση για την αναπηρία και τιςειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου τουεκπαιδευτικού στον εντοπισμό παιδιών με ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχονται στηνεκπαιδευτική και κοινωνική περιθωριοποίηση τωνμαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Επιδεικνύει ενσυναίσθηση απέναντι στους μαθητές μεειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ενθαρρύνει τη θετική κοινωνική αλληλεπίδρασημεταξύ των μαθητών που εμφανίζουν νοητική αναπηρία.
 • Αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου τουεκπαιδευτικού/ψυχολόγου/κοινωνικού λειτουργού στονεντοπισμό παιδιών με νοητική αναπηρία.
 • Επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχονται στηνεκπαιδευτική και κοινωνική περιθωριοποίηση τωνμαθητών με νοητική αναπηρία.

Διδακτική Ενότητα: 1
Ιστορική εξέλιξη. Κράτος Πρόνοιας.Διεθνείς συμβάσεις. Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και δομές εκπαίδευσης. Στάδια ανάπτυξης του ατόμου και θεωρίες μάθησης.

Διδακτική Ενότητα: 2
Αίτια και συμπτώματα ΜαθησιακώνΔυσκολιών και Ειδικών ΜαθησιακώνΔυσκολιών – Δυσλεξία, Δυσγραφία. Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία

Διδακτική Ενότητα: 3
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Διδακτική Ενότητα: 4
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού-Νοητική Αναπηρία – Αισθητηριακές καιΚινητικές Μειονεξίες.

Διδακτική Ενότητα: 5
Ψυχικές διαταραχές Παιδιών καιΕφήβων και Εξαρτήσεις

Διδακτική Ενότητα: 6
Αξιολόγηση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και σχεδιασμός προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης

Διδακτική Ενότητα: 7
Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών – Πρότυπα σχολεία

Διδακτική Ενότητα: 8
Ψυχολογική στήριξη και Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για άτομα με αναπηρία

Διδακτική Ενότητα: 9
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.). Μαθητές με εθνικές, γλωσσικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – Διγλωσσία

Διδακτική Ενότητα: 10
Θεωρητική προσέγγιση της νοητικήςαναπηρίας και Επιδημιολογικάδεδομένα σε νήπια, παιδιά και εφήβους.

Διδακτική Ενότητα: 11
Αίτια – Συμπτώματα – Συννοσυρότητα της νοητικής αναπηρίας στην παιδική, νηπιακή και εφηβική ηλικία.

Διδακτική Ενότητα: 12
Διάγνωση και Αξιολόγηση της νοητικής αναπηρίας.

Διδακτική Ενότητα: 13
Ιατρικές, ψυχολογικές και εκπαιδευτικές θεραπευτικές Παρεμβάσεις της νοητικής αναπηρίας.

Διδακτική Ενότητα: 14
Χορήγηση και εκπαίδευση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.
Παρουσίαση και ανάλυση ψυχομετρικών εργαλείων που έχουν χορηγηθεί σε ΚΕΣΥ και ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Διδακτική Ενότητα: 15
Ανατροφοδότηση.

 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
  • Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).
  • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
  • Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.
 • Φοιτητές
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό και υποβάλλουν ειδικά τεστ αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 28,8 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται δυο συγγράμματα θεμάτων Ειδικής Αγωγής και επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, βιβλιογραφία κλπ), καθώς και ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία.

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Ειδική Αγωγή
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα 218 €
Ποσό  προεγγραφής 50 €
Τελικό Ποσό218 – 50 = 168 €
Αριθμός δόσεων4
Ποσό δόσης 42 €

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια