Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ (Συ.Ε.Π)

Αντικείμενο Προγράμματος:

Ειδική Αγωγή και Συμβουλευτική,  Επαγγελματικός Προσανατολισμός ΑμεΑ (Συ.Ε.Π)

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

7 Μήνες – 605 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

218 € 

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
24 Πιστωτικές Μονάδες

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων εκπαιδευτικών, γνωστικών και επαγγελματικών ικανοτήτων στους/στις σπουδαστές/στριες. Αναλυτικότερα συνίσταται:

 • Στην παροχή γνώσεων αναφορικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εμπειρικά δεδομένα της ειδικότητας της ειδικής αγωγής στα βασικά αντικείμενα που αφορούν: στις μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία, στην ειδική μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά, στη ΔΕΠ-Υ, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, στις Ψυχικές Διαταραχές, στις κινητικές μειονεξίες και αναπηρίες, στις αισθητηριακές μειονεξίες στην όραση και ακοή, στη νοητική υστέρηση, στα αίτια και συμπτώματα των ατόμων με ΕΕΑ.
 • Στην εξοικείωση με το θεωρητικό πλαίσιο, την ορολογία και τις διαδικασίες των Ειδικών Μαθησιακών δυσκολιών τα αίτια, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τη συννοσυρότητα των Ε.Μ.Δ. με άλλες διαταραχές.
 • Στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις μεθόδους ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Στην κατάρτιση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και στην ανάλυση και εφαρμογή των ψυχομετρικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα  ΚΕΣΥ και στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με τις απαραίτητες θεωρητικές βάσεις στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού των ΑμεΑ.
 • Στην κατανόηση των αρχών της συμβουλευτικής με διαφορετικές ομάδες ΑμεΑ, των δεξιοτήτων στην συμβουλευτική διαδικασία, των επιλογών για την αξιολόγηση (διαθέσιμα ψυχομετρικά εργαλεία) στο χώρο της συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και των διαθέσιμων στρατηγικών και των τεχνικών για τον σχεδιασμό της επαγγελματικής αποκατάστασης ΑμεΑ.
 • Στην θεωρητική εκπαίδευση των επιμορφούμενων προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Kατανοούν τις βασικές αρχές της Ειδικής Αγωγής
 • Γνωρίζουν τις αρχές και τις διαδικασίες Ένταξης, Ενσωμάτωσης καθώς και τις Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τα ΑΜΕΑ
 • Γνωρίζουν τις Θεωρίες Ανάπτυξης του ατόμου
 • Αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Διαταραχές (Μ.Δ.) και Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (Ε.Μ.Δ.)
 • Διακρίνουν τις Αισθητηριακές και Κινητικές αναπηρίες
 • Αντιλαμβάνονται τη Νοητική Yστέρηση
 • Αναγνωρίζουν τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).
 • Εφαρμόζουν τα ερευνητικά δεδομένα για κάθε πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης
 • Σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα για τα σχολεία (περιεχόμενο και μεθοδολογία, εκπαιδευτικοί – δάσκαλοι, μαθητές).
 • Οργανώνουν τη σύνθεση παιδαγωγικής αξιολόγησης συγκεκριμένου μαθητή.
 • Σχεδιάζουν Συμβουλευτική συνεδρία μαθητών
 • Σχεδιάζουν Συμβουλευτική συνεδρία γονέων
 • Σχεδιάζουν και να αξιολογούν ατομικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Διακρίνουν τις Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού. Σύνδρομο Asperger, Διαταραχή Rett
 • Προσδιορίσουν και αξιολογούν τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) με ειδικά διαγνωστικά εργαλεία.
 • Ερμηνεύουν τις αναγραφόμενες έννοιες σε επίσημες διαγνώσεις των διαφόρων διαγνωστικών φορέων,  που αφορούν τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)-Συνδρόμου Rett.
 • Επιλέγουν προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης για τους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • Ενθαρρύνουν τη θετική κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των  μαθητών που εμφανίζουν Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
 • Δαμορφώνουν νοοτροπία συμπεριληπτικής διδασκαλίας εντάσσοντας τους μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)  μέσα στο πρόγραμμα της διδακτικής τους μεθοδολογίας
 • Αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των ατόμων ΑΜΕΑ
 • Αναπτύξουν ενσυναίσθηση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Αποδέχονται τη διαφορετικότητα

Διδακτική Ενότητα: 1
Ιστορική εξέλιξη. Κράτος Πρόνοιας. Διεθνείς συμβάσεις.
Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και δομές εκπαίδευσης.
Στάδια ανάπτυξης του ατόμου και θεωρίες μάθησης.

Διδακτική Ενότητα: 2
Αίτια και συμπτώματα Μαθησιακών Δυσκολιών και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών- Δυσλεξία, Δυσγραφία.
Δυσκολίες στα Μαθηματικά- Δυσαριθμησία

Διδακτική Ενότητα: 3
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Διδακτική Ενότητα: 4
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού – Νοητική Υστέρηση – Αισθητηριακές και Κινητικές Μειονεξίες.

Διδακτική Ενότητα: 5
Ψυχικές διαταραχές Παιδιών και Εφήβων και Εξαρτήσεις

Διδακτική Ενότητα: 6
Αξιολόγηση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και σχεδιασμός προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης

Διδακτική Ενότητα: 7
Εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών – Πρότυπα σχολεία

Διδακτική Ενότητα: 8
Ψυχολογική στήριξη και Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής για άτομα με αναπηρία

Διδακτική Ενότητα: 9
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο.). Μαθητές με εθνικές,
γλωσσικές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – Διγλωσσία

Διδακτική Ενότητα: 10
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ΑμεΑ

Διδακτική Ενότητα: 11
Γενικές και εξειδικευμένες δεξιότητες συμβουλευτικής ΑμεΑ

Διδακτική Ενότητα: 12
Αξιολόγηση ικανοτήτων, χαρακτηριστικών, κλίσεων, ενδιαφερόντων και λήψης απόφασης: ψυχομετρικά εργαλεία

Διδακτική Ενότητα: 13
Στρατηγικές για τον σχεδιασμό επαγγελματικής αποκατάστασης ΑμεΑ.

Διδακτική Ενότητα: 14
Χορήγηση και εκπαίδευση στα ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών.
Παρουσίαση και ανάλυση ψυχομετρικών εργαλείων που έχουν χορηγηθεί σε ΚΕΣΥ και ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Διδακτική Ενότητα: 15
Ανατροφοδότηση.

 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου
  • Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών (Φιλοσοφικής, Φυσικομαθηματικής, ΤΕΦΑΑ, Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.).
  • Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, ΜΜΕ, Κοινωνιολογίας.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι
  • Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.
 • Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.
 • Φοιτητές
  • Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ.α.

Α.   Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το υλικό και υποβάλλουν ειδικά τεστ αξιολόγησης σε κάθε διδακτική ενότητα.

Η σύγχρονη (real time) εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα και να μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εισηγητές μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας με κάμερα και μικρόφωνο.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο  24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες  ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 24 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες (παιδαγωγοί, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, Σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, στελέχη διαγνωστικών κέντρων κ.ά, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, βιβλιογραφία κλπ), καθώς και ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία.

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19:

Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Ειδική Αγωγή
Διάρκεια προγράμματος 7 Μήνες
Δίδακτρα 218 €
Ποσό  προεγγραφής 50 €
Τελικό Ποσό218 – 50 = 168 €
Αριθμός δόσεων4
Ποσό δόσης 42 €

Η παρακολούθηση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αποτελεί ένα ουσιαστικό προσόν για την ενασχόληση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και λαμβάνεται υπόψη ως επιπλέον προσόν με ξεχωριστή θέση στον ατομικόεπιστημονικό φάκελο.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια