Γονεϊκή υποστήριξη παιδιών με Σχολική Αποτυχία και Μαθησιακές δυσκολίες

Αντικείμενο Προγράμματος:

Γονεϊκή υποστήριξη παιδιών με Σχολική Αποτυχία και Μαθησιακές δυσκολίες.

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

3 Μήνες – 100 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

100 €

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.
 2. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού.
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:

European Credit Transfer System, Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
4 Πιστωτικές Μονάδες

Η βελτίωση του εαυτού μας και του κόσμου στηρίζεται στην εμπειρία και στην επιστημονική γνώση. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο καθένας έχει δικαίωμα να συνεχίζει την αναζήτηση νέων γνώσεων παρακολουθώντας προγράμματα ανοιχτής εκπαίδευσης για όλους. Το κέντρο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων για ποικίλα ενδιαφέροντα.

Η επίδοση του παιδιού στο σχολείο αποτελεί βασικό μέλημα κάθε ελληνικής οικογένειας . Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χαμηλές επιδόσεις , το πρόγραμμα βοηθά τους γονείς, ώστε σε συνεργασία με το σχολείο να βελτιώσουν τις ικανότητες του παιδιού και να αντιμετωπιστεί η σχολική αποτυχία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τα εμφανή συμπτώματα Μαθησιακών Δυσκολιών, να τα διακρίνει από άλλου τύπου Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς και από μαθησιακά κενά, που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Περιγράφει την πορεία της γλωσσικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών.
 • Αναγνωρίζει τις βασικές γνωστικές ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν πριν την είσοδο του παιδιού στο σχολείο.
 • Εντοπίζει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των διαφόρων Μ.Δ. στην ανάγνωση, γραφή και στα μαθηματικά ανιχνεύοντας συμπτώματα αντίστοιχα σε κάθε ηλικιακή ομάδα, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκ/ση.
 • Αναγνωρίζει τα ερευνητικά δεδομένα για τις μεθόδους παρέμβασεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Εντοπίζει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα των Μ.Δ.
 • Αναγνωρίζει τις μεθόδους διδασκαλίας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών σε όλα τα επίπεδα (φωνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη αναγνωστικής ευχέρειας, ανάπτυξη αναγνωστικής ταχύτητας, ανάπτυξη λεξιλογίου, ανάπτυξη στρατηγικών κατανόηση κειμένου, κατανόηση έννοιας αριθμού και επίλυσης προβλήματος κ.α)
 • Εφαρμόζει στρατηγικές για την υποστήριξη των Μ.Δ των παιδιών στο πλαίσιο της οικογένειας.
 • Αναγνωρίζει πού να αποτανθεί όταν εντοπίσει ελλείμματα στο παιδί του και πώς να συνεργαστεί με το σχολείο και τους διάφορους αρμόδιους φορείς.
 • Συνειδητοποιεί τους κινδύνους που ενέχονται από την εκπαιδευτική και κοινωνική περιθωριοποίηση των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες και να διαμορφώσει υποστηρικτική νοοτροπία και ενδυνάμωση των παιδιών.
 • Αναπτύξει ενσυναίσθηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα παιδιά με με Μ.Δ.
 • Αναπτύξει ενσυναίσθηση για τη σημαντικότητα του ρόλου του γονέα στον εντοπισμό των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Διδακτική Ενότητα: 1
Αίτια σχολικής Αποτυχίας και Μαθησιακών Δυσκολιών.

 • Είδη Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Βασικά αίτια των ΜΔ.
 • Βασικά αίτια της σχολικής Αποτυχίας.
 • Διάγνωση -Αξιολόγηση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων.
 • Βασικά συμπτώματα των προερχόμενα από περιβαλλοντική-πολιτισμική αποστέρηση.
 • Βασικά συμπτώματα σε παιδιά με αυτισμό.
 • Bασικά συμπτώματα σε παιδιά με γλωσσικές διαταραχές.
 • Βασικά συμπτώματα σε παιδιά με νοητική αναπηρία.
 • Βασικά συμπτώματα σε παιδιά με διάφορες ψυχικές διαταραχές.


Διδακτική Ενότητα: 2

Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και των Μαθησιακών Δυσκολιών.

 • Υποστήριξη του σχολείου για τα παιδιά με σχολική Αποτυχία.
 • Υποστήριξη του σχολείου για τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες.


Διδακτική Ενότητα: 3

Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και των Μαθησιακών Δυσκολιών.

 • Γονεϊκή υποστήριξη παιδιών με ΜΔ
 • Γονεϊκή υποστήριξη παιδιών με σχολική Αποτυχία.


Διδακτική Ενότητα: 4

Τρόποι αντιμετώπισης της Σχολικής Αποτυχίας και των μαθησιακών δυσκολιών.

 • Τρόπος εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών με ΜΔ προερχόμενα από ΔΕΠΥ.
 • Τρόπος εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών με ΜΔ προερχόμενες από περιβαλλοντική –πολιτισμική αποστέρηση.
 • Τρόπος εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών με ΜΔ προερχόμενες από αυτισμό.
 • Τρόπος εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών με ΜΔ προερχόμενες Νοητική αναπηρία.
 • Τρόποι αντιμετώπισης της Σχολικής Αποτυχίας.
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου.

 • Απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης.

 • Απόφοιτοι Λυκείου.

 • Απόφοιτοι AEI,TEI, IEK.
Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τη μορφή διαλέξεων (ασύγχρονων και σύγχρονων) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίζεται αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία και η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Οι επιμορφούμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτή τους, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ύλη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, videos (διαλέξεις καθηγητών), παρουσιάσεις, και live streaming διαλέξεις, ενώ αν κριθεί αναγκαίο σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση μέσω προσωπικού κωδικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που υλοποιείται το πρόγραμμα και στην οποία αναρτάται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων, το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, παρουσιάσεις, σχετική βιβλιογραφία κλπ).

Το Πρόγραμμα απονέμει 4 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ουσιαστικά ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς διδακτικών μονάδων που έχει ως σκοπό την προώθηση της διαφάνειας στις σπουδές και στα πανεπιστημιακά μαθήματα και αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και γενικά, τη φοίτηση.

Τελικός σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση και αναγνώριση των φοιτητικών επιτευγμάτων μεταξύ (συνεργαζόμενων) πανεπιστημίων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Νέα μειωμένα δίδακτρα και επιπλέον διευκολύνσεις, ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19: Ειδικότερα, τα δίδακτρα των προγραμμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
Σεμινάρια Ανοιχτής Εκπαίδευσης
Διάρκεια προγράμματος 3 Μήνες
Δίδακτρα 100 €

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού, το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια