Διετές Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Αντικείμενο Προγράμματος:

Εξειδίκευση στη Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία

Χρονική Διάρκεια Προγράμματος:

2 Έτη – 820 Ώρες

Κόστος Προγράμματος:

Έτος 900 €: 100 € / μήνας

Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Δρ. Γιάννης Παπαδάτος, Νευρολόγος – Ψυχίατρος Ομότιμος Καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγούμενα Πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.
 2. Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάρτισης (EUROPASS).
 3. Βεβαίωση Παρακολούθησης 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης.
 4. Δυνατότητα δημοσίευσης ερευνητικής εργασίας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECVET:

European Credit System for Vocational Education and Training (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) 32,8 Πιστωτικές Μονάδες 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιμόρφωση στο διεπιστημονικό πεδίο της σύγχρονης ψυχοθεραπείας (ιατρική, ψυχολογία, ψυχοπαιδαγωγική, κοινωνική εργασία, εργασιοθεραπεία, νοσηλευτική, λογοθεραπεία κλπ) με έμφαση στις βασικές αρχές της σύγχρονης ψυχοθεραπείας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρονα ευρήματα της ψυχοφυσιολογίας, ψυχιατρικής, διαπροσωπικής επικοινωνίας και γνωσιακής ψυχοθεραπείας προτείνεται η Λογικοβιοψυχοκοινωνική προσέγγιση, μια νέα ολιστική σύνθεση, η οποία αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο βιολογικών, νοητικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνιστωσών.

Το πρόγραμμα σύγχρονης ψυχοθεραπείας διαμορφώθηκε μέσω της κριτικής αποτίμησης των παραδοσιακών μορφών ψυχοθεραπείας και των σύγχρονων επιστημονικών ευρημάτων Η Λογικοβιοψυχοκοινωνική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στη λογική ερμηνεία και κατανόηση των σύγχρονων ευρημάτων, στην ψυχοφυσιολογία και στις νευροεπιστήμες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συναισθήματα του ίδιου του ατόμου και το υπάρχον κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω της νέας προσέγγισης επιδιώκεται η μεταβολή των λανθασμένων σκέψεων και συναισθημάτων δίνοντας έμφαση στην επαναφορά της βιοψυχοκοινωνικής ομοιόστασης, την αντιμετώπιση των ατομικών ψυχικών διαταραχών και την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς στην εργασία, στην οικογένεια και στο σχολείο.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει: (α) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να κατανοήσουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, (β) στην αναγνώριση των προβλημάτων της συμπεριφοράς (γ) στην επίτευξη της ψυχοσωματικής ομοιόστασης, (δ) στην απόκτηση δεξιοτήτων και μεθόδων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της απώλειας ψυχοσωματικής ομοιόστασης και των ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων συμπεριφοράς στην εργασία, οικογένεια και στο σχολείο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές αρχές της Λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.
 • Κατανοεί το ενιαίο και αδιαίρετο της ανθρώπινης ύπαρξης και τις αμφίδρομες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βιολογικών αναγκών, των ψυχολογικών παραμέτρων και των απαιτήσεων κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Χρησιμοποιεί την αναντικατάστατη λογική επεξεργασία και την αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία για την κατανόηση των ανθρώπινων σκέψεων, συναισθημάτων και επιθυμιών αρνούμενος/η τις μυθολογικές «ασυνείδητες ερμηνείες» των παραδοσιακών σχολών ψυχοθεραπείας.
 • Περιγράφει τις βασικές θεωρίες της Ψυχοπαθολογίας και τις βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας.
 • Περιγράφει τις βασικές κατηγορίες ψυχικών διαταραχών σύμφωνα με το DSM-5 και το ICD-11.
 • Αναφέρει τις βασικές αρχές που διέπουν τις αναπτυσσόμενες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ θεραπευτή – θεραπευόμενου και ορίζει τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό κατά τη διάρκεια των συνεδριών.
 • Διακρίνει και κατονομάζει τις ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές και αναλύει τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο έκφρασής τους.
 • Γνωρίζει τις επιστημονικές μεθόδους μελέτης της ψυχολογίας και της συμπεριφοράς, οι οποίες στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα και τη σημασία του διπλού τυφλού πειράματος.
 • Προσεγγίζει κριτικά την ψυχοδυναμική θεραπεία του Sigmund Freud και τις έννοιες συνειδητό- ασυνείδητο, Εγώ-Υπερεγώ, Εκείνο και τους μηχανισμούς άμυνας του Εγώ.
 • Περιγράφει κριτικά την αναλυτική ψυχολογία του Carl Gustav Jung και τη θεωρία των συμβόλων. Κατονομάζει τα βασικά συστατικά της προσωπικότητας κατά Jung (εσωστρέφεια και εξωστρέφεια).
 • Περιγράφει κριτικά την ατομική ψυχολογία του Alfred Adler. Εξηγεί την ατομική ευθύνη των προσωπικών επιλογών. Αναλύει την θεωρία του Adler για τη σειρά γέννησης των παιδιών. Διακρίνει την σκοπιμότητα στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
 • Κατανοεί την κλινική σημασία των ενδοψυχικών συγκρούσεων της Karen Horney. Ανακαλεί τη θεωρία της Horney για τις νευρώσεις. Κατηγοριοποιεί τις δέκα νευρωτικές ανάγκες του ατόμου σε τρεις κατηγορίες. Αναφέρει τη θεωρία της Horney για τον ναρκισσισμό́. Δίνει παραδείγματα για την ψυχολογία των γυναικών κατά την Horney.
 • Εξηγεί πώς δομούνται και εφαρμόζονται οι βραχείες ψυχοθεραπείες.
 • Παρουσιάζει τις συμπεριφορικές θεωρίες των Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner. Αναλύει την κλασσική εξαρτημένη μάθηση, ονομάζει το νόμο του αποτελέσματος, διακρίνει την συντελεστική μάθηση. Εξηγεί το πείραμα με τον μικρό Albert σε σύγκριση με τον μικρό Hans.
 • Περιγράφει τη θεωρία κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura και ορίζει την μίμηση προτύπων. Κατονομάζει το πείραμα με την κούκλα Bobo.
 • Προσδιορίζει την τεχνική συστηματικής αποευαισθητοποίησης του Joseph Wolpe.
 • Ανακαλεί τις αρχές της γνωσιακής- συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας και τις αντιστοιχεί στον εκάστοτε θεωρητικό τους εκπρόσωπο.
 • Περιγράφει τη θεωρία των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών του George Kelly και διακρίνει τις προσωπικές εννοιολογικές κατασκευές, όταν αυτές παρουσιάζονται στη συνεδρία.
 • Προσδιορίζει την τεχνική της ψυχοκατακλυσμικής θεραπείας συμπεριφοράς/ Flooding
 • Κατανοεί τη λογικοθυμική προσέγγιση του Albert Ellis.
 • Προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Πρόληψης και Αντιμετώπισης των ψυχοπαθολογικών συμπεριφορών.
 • Περιγράφει τη γνωσιακή θεραπεία του Aaron Beck. Προσδιορίζει την χρήση της λογικής στην θεραπευτική συνεδρία. Ανακαλεί την καταθλιπτική τριάδα του Beck. Αναλύει το γνωστικό μοντέλο της κατάθλιψης.
 • Περιγράφει την ανθρωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers. Αναλύει την ανθρωπιστική θεωρία αυτοπραγμάτωσης. Διακρίνει την δομική έννοια- κλειδί, ” εαυτός”. Εξηγεί την τεχνική της άνευ όρων θετικής αναγνώρισης του ανθρώπου.
 • Αναλύει τις αρχές της λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.
 • Κατανοεί τις τεχνικές της λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.
 • Αναλύει τις μεθόδους εξέτασης και θεραπείας της λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει τις τεχνικές της λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης στην συμβουλευτική και στην .ψυχολογική ανάλυση και αντιμετώπιση των θεραπευομένων.
Διδακτική ενότητα 1:
Βιοψυχοκοινωνική ομοιόσταση. Η πυραμίδα του Maslow. Σχέσεις νόησης – συναισθήματος – συμπεριφοράς και ορμονών.

Διδακτική ενότητα 2:
Ανάπτυξη φυσιολογικής προσωπικότητας. Ανάπτυξη Διαταραχών προσωπικότητας. Κατηγοριοποίηση ψυχιατρικών διαταραχών.

Διδακτική ενότητα 3:
Βασικές κατηγορίες ψυχοπαθολογικών διαταραχών. Συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. Εφαρμογή διαγνωστικών εργαλείων.

Διδακτική ενότητα 4:
Βασικές αρχές ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας. Μηχανισμοί άμυνας του Εγώ και διαδικασίες προσαρμογής. Μεταβίβαση – αντιμεταβίβαση.

Διδακτική ενότητα 5:
Αρχές σύγχρονης  ψυχοθεραπείας. Διαμόρφωση συνεργατικής σχέσης θεραπευτή – θεραπευόμενου.

Διδακτική ενότητα 6:
Η θεωρία των ενδοψυχικών συγκρούσεων της Karen Horney.

Διδακτική ενότητα 7:
Η ανθρωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers.

Διδακτική ενότητα 8:
Οι συμπεριφορικές θεωρίες των Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner.

Διδακτική ενότητα 9:
Η θεωρία κοινωνικής μάθησης του Albert Bandura.

Διδακτική ενότητα 10:
Η τεχνική συστηματικής αποευαισθητοποίησης του Joseph Wolpe.

Διδακτική ενότητα 11:
Η τεχνική της ψυχοκατακλυσμικής θεραπείας/ Flooding

Διδακτική ενότητα 12:
Η γνωσιακή θεραπεία του Aaron Beck.

Διδακτική ενότητα 13:
Η λογικοθυμική προσέγγιση του Albert Ellis.

Διδακτική ενότητα 14:
Η θεωρία των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών του George Kelly.

Διδακτική ενότητα 15:
Βασικές αρχές γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική ενότητα 16:
Τεχνικές γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική ενότητα 17:
Εφαρμογές γνωσιακής- συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας.

Διδακτική ενότητα 18:
Βασικές αρχές λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.

Διδακτική ενότητα 19:
Τεχνικές λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.

Διδακτική ενότητα 20:
Εφαρμογές λογικοβιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης.

Διδακτική ενότητα 21:
Πρακτική άσκηση.

Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. : Απόφοιτους τμημάτων Ιατρικής,  Ψυχολογίας, εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους καθηγητικών σχολών (Φ.Π.Ψ., θετικών επιστημών, ΤΕΦΑΑ, Ανθρωπιστικών Σπουδών, κ.α.), απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτους τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΜΜΕ, κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, κ. ά.

Κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών – Διδακτορικών διατριβών.

Α. Θεωρητική Εκπαίδευση – Διαλέξεις

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με σύγχρονη παρακολούθηση, σε εβδομαδιαία βάση.

Β.  Πρακτική  Άσκηση

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια του προγράμματος παρακολουθούν πρακτική σε μονάδες ψυχικής υγείας και ψυχιατρικές δομές νοσηλείας. Επίσης, εκπονούν μια προσομοιωτική εργασία πρακτικής άσκησης (case study) και επιμορφώνονται να εφαρμόζουν και να χορηγούν ψυχομετρικά εργαλεία (Raven, Bangor, παιδικό ιχνογράφημα κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.

Μοριοδότηση:
2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι)

0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)

10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58 )

Το Πρόγραμμα απονέμει 32,8 πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Το ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εισήχθηκε το 2009 με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/C 155/2 και αποτελεί ένα πλαίσιο για την αναγνώριση, τη συσσώρευση και τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η εφαρμογή του ECVET από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, περιλαμβάνει την περιγραφή του τίτλου σπουδών – προσόντος με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο στο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και διδακτικής ενότητας, όπου κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης. Η κατάκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε διδακτικής ενότητας αξιολογείται μέσω κατάλληλων ασκήσεων αξιολόγησης.

Σε κάθε διδακτική ενότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECVET, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ενασχόλησης του εκπαιδευόμενου με το αντικείμενο του προγράμματος. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1 βαθμός ECVET αντιστοιχεί σε 25 ώρες ενασχόλησης.

Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων. Ειδικοί Επιστήμονες Ψυχοθεραπείας, με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση, συγγραφικό έργο και διδακτική, διαγνωστική και συμβουλευτική εμπειρία.

Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται επιπρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (σημειώσεις ανά διδακτική ενότητα, παρουσιάσεις των μαθημάτων των εκπαιδευτών, σύγχρονη επιστημονική αρθρογραφία κλπ).

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν ύστερα από συνέντευξη και κατάθεση βιογραφικού (Ορισμένος αριθμός θέσεων).

Διάρκεια προγράμματος 2 Έτη
Δίδακτρα 900 €/έτος 100 €/μήνα
Ποσό Προεγγραφής 50 €
Αριθμός Δόσεων 18
Ποσό Δοσής 100 €

Η παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα διεξάγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας.

Το πρόγραμμα εκτός του πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχει και συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης. Απονέμεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος και στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διάρκεια των σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι διδακτικές ενότητες και οι πιστωτικές μονάδες ECVET, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass συμβάλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας και την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών.

Πρότυπο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass _ΚΕΔΙΒΙΜ

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι Αιτήσεις Ξεκίνησαν!

Κάνετε την εγγραφή σας σήμερα και εξασφαλίστε:

 • Ένα δεύτερο μοριοδοτούμενο σεμινάριο εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
 • Ειδικές τιμές, οικονομικές διευκολύνσεις και προνόμια